Politik och religion i Mellanöstern, Motion 2014:36

Av Jan Erik Amilén 22 November 2014 om: Ekumenik, Kyrkomötet, Religionsdialog, Systerkyrkor i världen

Alla goda ting är tre, heter det. Och tre motioner till Kyrkomötet 2014 har undertecknats tillsammans mellan POSK och Frimodig kyrka. För FK har motion nr 36 undertecknats av Bertil Murray och Berth Löndahl.

Motionen föreslår:

1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att se över det av kyrkomötet antagna dokumentet Guds vägar samt att om behov finns återföra dokumentet till kyrkomötet 2015 för förnyat beslut.

2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att belysa om det finns teologiska skiljaktigheter och motsättningar mellan av kyrkomötet antagna dokument och andra rekommenderade skrifter och beslutade policyer beträffande situationen i Mellanöstern. Resultatet av detta arbete redovisas till kyrkomötet 2015.

Motionens förslag avslogs. Näraliggande motioner är nr 5 och nr 80, och dessa tre fick en gemensam beredning i Ekumenikutskottet, läs här.

Men Läronämnden behandlade (vilket följer av motionens andra förslag) Guds vägar- och Kairos-dokumenten. Nu står det klart att dokumentet Guds vägar är Svenska kyrkans linje (se motionens första förslag), och stiften uppmanas att arbeta vidare med implementering av detta dokument, se snabbprotokollet.

 

Det är svårt att se motionen som annat än välmotiverad. Det motionen avsåg kom till stånd!

Vill du läsa mer? Hela dokumentet Guds vägar länkas det här,  och Kairosdokumentet finner du här.