Gudstjänstlivets kris (motion 33)

Av Jan Erik Amilén 28 August 2018 om: Okategoriserade

Berth Löndahl, Kjell O Lejon och Leif Nordlander (alla ur Frimodig kyrkas grupp i Kyrkomötet) motionerar gemensamt om “krisen i gudstjänstlivet”. Texten i sin helhet kan du läsa här:

Att gudstjänstlivet befinner sig i kris i Svenska kyrkan är knappast någon nyhet. Statistiskt lär endast 20 procent av församlingarnas huvudgudstjänster samla fler än 20 deltagare. Men krisen är vidare än enbart antalet deltagare, det finns även en osäkerhet kring vilka gudstjänster som ska firas, hur de ska utformas, vilken karaktär en gudstjänst ska ha för att samla deltagare.
Under de senaste decennierna har antalet gudstjänstfirare i huvudgudstjänsten haft en konstant och ansenlig nedåtgående trend. Inte under något år under innevarande sekel har antalet deltagare ökat. Förhoppningarna att den nya kyrkohandboken ska ändra detta lär inte infrias. Det krävs andra grepp än en ny kyrkohandbok.
Att under så många år haft en nedåtgående trend utan att en kriskommission tillsatts är olyckligt. Detta borde ha skett för många år sedan. Det är dock bättre sent än aldrig. En krisgrupp behöver tillsättas för att analysera orsaker, åtgärder men också utvärdera de sammanhang som faktiskt finns, där tendensen brutits och där antalet gudstjänstfirare ökat. Finns det gemensamma faktorer som orsakar en sådan positiv utveckling? Den statistik som i dag finns tillgänglig ger inte tillräckliga svar. Vissa iakttagelser kan dock enkelt göras, som t.ex. att kontinuitet i fråga om tider, platser och ansvarig präst är viktigt. Att förkunnelsen är central är ett annat exempel, liksom att det finns ett aktivt ansvarstagande lekfolk.
Men en kriskommission skulle inte enbart ha till uppgift att utreda orsaker till nedgången, ta fram positiva exempel och gemensamma faktorer som bryter trenden utan också ge stöd till stift och församlingar så att uppgivenheten stävjas och frimodigheten växer.
En kyrka utan ett levande gudstjänstliv förlorar till sist sitt existensberättigande. Att fira gudstjänst är den för kyrkan absolut nödvändiga handlingen.

Förslag till beslut i Kyrkomötet:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta en ”kriskommission” för gudstjänstlivets utveckling.