Motion 24: Regler för kyrkobyggnadsbidrag

Frimodig kyrkas ledamöter är aktiva! Till årets Kyrkomöte har 50 motioner (av totalt 158) lämnats in. Imponerande!

Leif Nordlander argumenterar i motion nr 52 för en mer flexibel användning av bidragen till kyrkobyggnader än den kyrkostyrelsen angett i sitt beslut 2016, vilket innebar en inskränkning jämfört med tidigare praxis.

Motionen kan läsas i sin helhet här.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att

  1. regelverket för utbetalning av Kyrkobyggnadsbidrag [KBB] ses över och breddas i likhet med vad som förr gällde.
  2. stiften själva kan bestämma hur stor del av stiftsbidragen som skall fördelas bland församlingarna till åtgärder på kyrkobyggnader.