Motion nr 19: Holistisk mission

Bertil Murray (FK) och Fredrik Sidenvall (FK) motionerar tillsammans om mission, ett av kyrkans huvuduppdrag. Motionärerna menar att i västerländsk missionssyn finns en utbredd polarisering mellan höger och vänster. Oavsett orsaker behöver Svenska kyrkan se över inriktningen för det internationella arbetet så att det åter få ge uttryck för en holistisk syn på människan och på kyrkans uppdrag.

Förslaget till beslut formuleras såhär:

Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att initiera en genomlysning av Svenska kyrkans internationella arbete med syfte att

arbetet ska spegla en holistisk syn på missionsuppdraget, där varken människans kroppsliga, själsliga eller andliga behov försummas,

och att

arbetet med förebild i afrikansk teologi såsom den kommer till uttryck i Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien genom Gudina Tumsa, ska övervinna den dikotomi mellan höger och vänster som framträder i Svenska kyrkans missionssyn.

Du kan läsa hela denna allvarliga motion här.