Personalen – med tro som yrke

Personal inom kyrkan hör till många yrkesgrupper: präster, diakoner, vaktmästare, kanslipersonal, kyrkogårdsarbetare och många fler. Totalt cirka 25.000. Alla med ett yrke att “tjäna Herren”. Läs och fundera.

**

Frimodig kyrka vill att stiften skall få tillbaka arbetsgivaransvaret för präster och diakoner, samt att kyrkoherdens och kyrkorådets olika roller i församlingen görs tydligare. Tyvärr är Svenska kyrkan flitigt anmäld till Arbetsmiljöverket på grund av konflikter i församlingarna, ofta mellan förtroendevalda och anställda. Problemen beror bl.a. på otydligt ledarskap, avsaknad av gemensamma mål och bristande arbetsledningskompetens.

Frimodig kyrka anser att Svenska kyrkan bör vara en föregångare i samhället när det gäller en god arbetsmiljö. Frimodig kyrka menar att Svenska kyrkan behöver en personalpolitik som tar till vara de anställdas gåvor och kreativitet. Omsorg skall visas alla anställda oavsett arbetsuppgift och befattning. Utbildning skall ges de förtroendevalda i arbetsrätt och personalansvar. Det är inte rimligt att ett stort antal präster och andra anställda ser sig tvingade att lämna sina anställningar i förtid.

Frimodig kyrka anser också att det är viktigt med en rättfärdig lönepolitik inom Svenska kyrkan. Oskäliga och orättvisa löneskillnader försvagar Svenska kyrkans trovärdighet, när hon talar om solidaritet och rättvisa.

Frimodig kyrka anser att sökande till olika tjänster ska bedömas utifrån kompetens och inte utifrån uppfattning i kyrkliga stridsfrågor, t.ex. frågan om enkönade äktenskap. Kyrkomötet 2009 har i sitt beslut (*) slagit fast att ingen sökande till tjänst ska bedömas utifrån sin uppfattning i den frågan. Frimodig kyrka menar att Svenska kyrkan på alla nivåer måste efterleva kyrkomötets beslut.

 

(*)“Det finns anledning att i detta sammanhang understryka att det är Svenska kyrkan som ansöker och förväntas få rätt och därmed skyldighet att förrätta vigsel. Det råder enighet inom kyrkostyrelsen i frågan om att ingen präst mot sin personliga övertygelse om vad som är rätt ska tvingas viga par av samma kön. Detta följer av att Svenska kyrkan bejakar att det inom kyrkan kan rymmas olika syn på äktenskapet. Frågan om hur man ser på vigsel med par av samma kön ska inte heller ha betydelse vid exempelvis prövning av prästkandidat eller anställning av präst, musiker, kyrkvaktmästare eller annan personal i kyrkans tjänst.” KsSkr 2009:6 sid 32