Bloggposter på ämnet Okategoriserade:

Ökad fokusering på församlingens grundläggande uppgift (motion 62)

Av Jan Erik Amilén den 28 August 2018 om: Okategoriserade

Elisabeth Sandlund och Berth Löndahl från Frimodig kyrka betonar i sin motion vad som är församlingens grundläggande uppgift. Citat ur texten:

I kyrkoordningens första avdelnings inledning slås det fast: ”Den grundläggande tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan står för ska komma till uttryck i allt vad kyrkan gör och säger … Kyrkans uppgift är att för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär.” I kyrkoordningens andra avdelning blir det glasklart att församlingens uppgift är en och endast en, att ”fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission” med ett enda syfte ”att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas”.
Nu är det tid att låta dessa portalparagrafer få genomslag i hela Svenska kyrkan genom att sätta all verksamhet, pågående eller planerad, under lupp så att resurser inte slösas på sådant som inte bidrar till att uppfylla det övergripande målet.

Motionärerna yrkar:

Kyrkomötet beslutar att
1. uppdra till kyrkostyrelsen att utforma ett beslutsstöd för församlingarna som syftar till att testa varje verksamhet utifrån kyrkoordningens portalparagrafer,
2. uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta en utredning för att undersöka vilka ändring-ar av kyrkoordningen som krävs för ingripanden mot församlingar som satsar sina resurser på verksamheter som inte faller inom den ram som kyrkoordningen stipulerar.

Om du klickar här kan du läsa hela motionen.

Missionsuppdraget och framtagande av missionsstrategier (motion 58)

Av Jan Erik Amilén den 28 August 2018 om: Okategoriserade

Även Kjell O Lejon skriver en motion om mission, där även Sverige – självklart – är ett land att missionera i. Ur texten väljs ett avsnitt:

I och med årtionden av sekularisering ter sig missionsbefallningen alltmer aktuell också för församlingsarbetet i Sverige. I församlingarna behöver därför missions-uppdraget understrykas och missionsstrategier utvecklas för såväl nationell som lokal kontext. Det är därför av största vikt att det nuvarande läget omgående klarläggs när det gäller missionsuppdraget, både hur det beskrivs i församlingsinstruktionerna och hur uppdraget fullgörs i församlingarna.

Förslaget till Kyrkomötet är ganska omfattande:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillse att en utredning tillsätts för att
1. kartlägga hur missionsuppgiften beskrivs i församlingsinstruktionerna i Svenska kyrkan, samt hur denna grundläggande uppgift fullgörs i församlingarna,
2. utifrån kartläggningen redogöra för goda exempel på missionsuppgiftens gestaltning i församlingsarbetet, samt
3. utarbeta ett förslag till missionsstrategier för att människor i Sverige och i andra länder där Svenska kyrkan är verksam ska komma till tro på Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare och ges möjlighet att leva i en kristen församlingsgemenskap.

Ladda ner motionen genom att klicka här.

Mission, missionärer och gemenskap (motion 53)

Av Jan Erik Amilén den 28 August 2018 om: Okategoriserade

Leif Nordlander, Frimodig kyrkas gruppledare i Kyrkomötet, motionerar om mission, en huvuduppgift för en kristen kyrka.

Leif har personlig relation genom kontakter med lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT). Han skriver:

I mötet med vår systerkyrka i Tanzania får jag ofta frågan ”Var är Svenska kyrkan? Har ni övergett oss?” ELCT är tillsammans med Mekane Yesus i Etiopien de starkast växande kristna kyrkorna i den lutherska kyrkofamiljen mitt i sin fattigdom och sina strukturella problem. I en vilja att öka självständigheten åt våra systerkyrkor har vi glömt bort behovet av gemenskap i mission.

Förslag:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att inom ramen för Act Svenska kyrkan samla till överläggningar med vår systerkyrka Evangelical-Lutheran Church in Tanzania (ELCT) kring frågor om det gemensamma framtida missionsuppdraget.

Motionen kan du läsa om du klickar här.

Stöd för utveckling av kyrkobyggnader (motion 51)

Av Jan Erik Amilén den 28 August 2018 om: Okategoriserade

Leif Nordlander, gruppledare för Frimodig kyrka, skriver i sin motion: Tidigare fanns kyrkobyggnadsbidrag som även kunde användas för utveckling och förändringar av kyrkobyggnader. Detta ändrades senare och numer kallas det kyrko-underhållsbidrag och har samma kriterier som kyrkoantikvarisk ersättning och medger inte ekonomiskt stöd för utveckling och förändring av våra kyrkobyggnader. Detta menar jag är en orimlig ordning.

Därför läggs förslaget:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att föreslå kyrkomötet former för stöd för utveckling av kyrkobyggnader.

Ladda ner motionen genom att klicka här.

Ekumeniskt medicinsk-etiskt råd (motion 43)

Av Jan Erik Amilén den 28 August 2018 om: Okategoriserade

Berth Löndahl, Elisabeth Sandlund och Leif Nordlander från Frimodig kyrka lägger en gemensam motion om ett ekumeniskt medicinskt-etiskt råd:

Frågor kring främst livets början och livets slut är många, och nya uppkommer. Här borde en gemensam kristen röst kunna formulera viktiga ståndpunkter. En rad frågeställningar redovisas i motionen.

Ur texten saxas: Frågorna skulle kunna mångfaldigas och de lär inte bli färre utan snarare fler under de kommande åren. Därför är det angeläget att det i Sverige skapas ett kyrkligt och ekumeniskt medicinsk-etiskt råd för att bearbeta dessa frågor.

Förslag till Kyrkomötet följer av motiveringen:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta initiativ till att ett ekumeniskt medicinsk-etiskt råd bildas.

Ladda ner motionen genom att klicka här.

Öka antalet församlingskollekter (motion 37)

Av Jan Erik Amilén den 28 August 2018 om: Okategoriserade

Berth Löndahl, Kjell O Lejon och Leif Nordlander (Frimodig kyrka alla tre) föreslår att antalet kollekter som får bestämmas lokalt ska ökas.

Förslaget blir då:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att se till att kollekterna omfördelas så att församlingarna själva har rätt att besluta över en större andel av kollekterna än i dag och därmed att endast en mindre andel beslutas på stifts- och riksnivå.

Klicka här för att ladda ner motionen.

Utvärdera strukturutredningen (motion 36)

Av Jan Erik Amilén den 28 August 2018 om: Okategoriserade

Berth Löndahl pekar i denna motion på behovet av att utvärdera stora förändringar. I delar är det nu 5 år sedan Strukturutredningens inledningsfas. Då bör det gå att pröva ett antal frågeställningar, som till exempel:

Hur har ekonomin i pastoraten påverkats? Har den blivit bättre eller sämre?
♦ Har den organisatoriska förändringen främjat främst verksamheten eller administrationen? Det finns en tendens i stora organisationer att man med förändringar mer löser administrativa problem än verksamhetsrelaterade.
♦ Vilka konsekvenser har förändringen av var besluten fattas fått? Har besluts-processerna blivit snabbare med kortare beslutsvägar eller tvärtom?
♦ Vilka har följderna blivit i fråga om balansen mellan de som lokalt utför den egentliga verksamheten och de administrativa kanslierna?
♦ Tjänstetillsättningar? Har den nya organisationen medfört fler eller färre sökande till tjänster i de stora pastoraten?
♦ Vilka skillnader föreligger mellan följderna för de små landsortspastoraten och de stora pastoraten som t.ex. Lund, Helsingborg, Örebro, Malmö osv.? Har den nya organisationen varit bra eller mindre bra oavsett storlek?
♦ Hur uppfattar aktiva gudstjänstdeltagare, andra deltagare i kyrkans verksamhet respektive mer passiva kyrkomedlemmar förändringarna? Har gudstjänstlivet främjats av omorganisationen?
♦ En avsikt med strukturutredningen var att de små församlingarna skulle räddas. Har detta uppnåtts? På inte så få håll tycks trenden ha varit den motsatta, nämligen att det stora pastoratet har organiserats som en enda församling.
♦ Hur upplever ledamöter i församlingsråd, verksamhetsråd eller motsvarande och kyrkoråd den nya organisationen?
♦ Hur uppfattar kyrkans nya chefer på olika nivåer reformen? Hur bedömer tidigare kyrkoherdar som blivit arbetsledare i lokala enheter omorganisationen?

Berth föreslår att Kyrkomötet beslutar:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta en utredning med uppgift att utvärdera vilka konsekvenser, positiva och/eller negativa, som struktur-utredningens genomförande fått och så även föreslå nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med eventuella problem som kan ha uppstått.

Du kan ladda ner motionen om du klickar här.

Utred församlingsbegreppet (motion 34)

Av Jan Erik Amilén den 28 August 2018 om: Okategoriserade

Berth Löndahl, Frimodig kyrka, med hemvist i det enormt stora Malmö pastorat, menar att församlingsbegreppet inom ett storpastorat behöver definieras tydligare.

Förslaget lyder:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda hur begreppet församling i dag ska förstås, detta inte minst utifrån de förändringar som strukturutredningen medfört.

Du kan ladda ner motionen genom att klicka här.

Gudstjänstlivets kris (motion 33)

Av Jan Erik Amilén den 28 August 2018 om: Okategoriserade

Berth Löndahl, Kjell O Lejon och Leif Nordlander (alla ur Frimodig kyrkas grupp i Kyrkomötet) motionerar gemensamt om “krisen i gudstjänstlivet”. Texten i sin helhet kan du läsa här:

Att gudstjänstlivet befinner sig i kris i Svenska kyrkan är knappast någon nyhet. Statistiskt lär endast 20 procent av församlingarnas huvudgudstjänster samla fler än 20 deltagare. Men krisen är vidare än enbart antalet deltagare, det finns även en osäkerhet kring vilka gudstjänster som ska firas, hur de ska utformas, vilken karaktär en gudstjänst ska ha för att samla deltagare.
Under de senaste decennierna har antalet gudstjänstfirare i huvudgudstjänsten haft en konstant och ansenlig nedåtgående trend. Inte under något år under innevarande sekel har antalet deltagare ökat. Förhoppningarna att den nya kyrkohandboken ska ändra detta lär inte infrias. Det krävs andra grepp än en ny kyrkohandbok.
Att under så många år haft en nedåtgående trend utan att en kriskommission tillsatts är olyckligt. Detta borde ha skett för många år sedan. Det är dock bättre sent än aldrig. En krisgrupp behöver tillsättas för att analysera orsaker, åtgärder men också utvärdera de sammanhang som faktiskt finns, där tendensen brutits och där antalet gudstjänstfirare ökat. Finns det gemensamma faktorer som orsakar en sådan positiv utveckling? Den statistik som i dag finns tillgänglig ger inte tillräckliga svar. Vissa iakttagelser kan dock enkelt göras, som t.ex. att kontinuitet i fråga om tider, platser och ansvarig präst är viktigt. Att förkunnelsen är central är ett annat exempel, liksom att det finns ett aktivt ansvarstagande lekfolk.
Men en kriskommission skulle inte enbart ha till uppgift att utreda orsaker till nedgången, ta fram positiva exempel och gemensamma faktorer som bryter trenden utan också ge stöd till stift och församlingar så att uppgivenheten stävjas och frimodigheten växer.
En kyrka utan ett levande gudstjänstliv förlorar till sist sitt existensberättigande. Att fira gudstjänst är den för kyrkan absolut nödvändiga handlingen.

Förslag till beslut i Kyrkomötet:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta en ”kriskommission” för gudstjänstlivets utveckling.

Förhållandet mellan pastorat och församling (motion 32)

Av Jan Erik Amilén den 28 August 2018 om: Okategoriserade

Berth Löndahl är en flitig motionär. I denna motion ges exempel på att församlingens betydelse förminskats till förmån för den överliggande pastoratsnivån. “På flera punkter skulle en förändring vara önskvärd för att inte lokalt förlora i initiativkraft och samhörighet, närhet och samverkan, för att nu använda strukturutredningens egen titel”, skriver Berth i sin motion.

Förslag till beslut:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att initiera en förändring, så att ordförande i församlingsråden tillsätts av församlingsrådet självt och att församlings-råden har att tillsammans med kyrkofullmäktige godkänna församlingsinstruktionen.

Du kan ladda ner motionen genom att klicka här.